YYX type disposable oxygen tube Peibao capsules Zhenqi Buxue oral liquid Shen Bai Ning Shen oral liquid Xiaoyao tablets An Fen Ma Mei dry suspension Fubishu Yindao Paoteng Pian Relinqing Pian Zhenyuan Qingyan San Kou Yan Qing tablets Azithromycin dispersible tablets Azithromycin for Suspension Famotidine dispersible tablets Bao Tai Ling tablets Gong Bao Hu Yuan oral liquid Ankangli capsules Beiqing-YPC type disposable bladder irrigation bag